สมาคมชาวสกลนคร

วัถตุประสงค์ของสมาคม

 1. ส่งเสริมความสามัคคี และสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน
 2. ส่งเสริมการศึกษา การศาสนา การกีฬา และการบันเทิง
 3. ส่งเสริม เผยแพร่ บำรุง และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม
 4. ส่งเสริม และเผยแพร่ผลิตผลต่าง ๆ ของชาวสกลนคร
 5. สมาคมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

ประวัติสมาคม

 • ก่อตั้งพุทธศักราช 2518
 • หนังสืออนุญาตที่ ต.92/2518 ลงวันที่ 21 เมษายน 2518
 • จดทะเบียนเป็นสมาคมอันดับที่ จ.1296 วันที่ 15 พฤษภาคม 2518

สถานที่ตั้ง

 • บ้านเลขที่ 65/6 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • โทรศัพท์ 0-2521-9537
 • แฟกซ์ 0-2973-4326